Rozliczenie dotacji z PUP po 12 miesiącach

rozliczenie z dotacji

Osoby, które posiadające status bezrobotnego mogą ubiegać się o dotację z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej, m.in. sklepu internetowego. Uzyskanie środków finansowych na ten cel jest możliwe również w przypadku, gdy dana osoba posiada II profil pomocy. W celu pozyskania dotacji przyszły przedsiębiorca musi złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych. Dodatkowymi autami, które zwiększają szanse na pozyskanie dotacji jest wykształcenie (ew. uprawnienia, kursy, itd.) zgodne z planowaną działalnością. Takim przykładem może być kurs dietetyka i prowadzenie sklepu internetowego z suplementami diety. Ważny jest też biznesplan, dzięki któremu urząd pracy może wstępnie ocenić ryzyko biznesowe oraz wkład własny. Jeżeli urząd pozytywnie rozpatrzy wniosek, następuje podpisanie umowy z bezrobotnym. W późniejszym etapie ważne jest rozliczenie w urzędem pracy, który w razie złamania warunków umowy może cofnąć dotację.

Rozliczenie otrzymanej dotacji z urzędu pracy

Zgodnie w przepisami nowy przedsiębiorca, który otrzymał dotację zobowiązany jest do rozliczenia otrzymanych środków z urzędem pracy. Najczęściej musi to zrobić przed upływem 2 miesięcy od daty rozpoczęcia działalności sklepu internetowego. Rozliczenie musi obejmować specyfikację wydatków określonych w umowie zawartej z urzędem. Kolejnymi dokumentami, które musi złożyć nowy przedsiębiorca są:

  • oświadczenie o prawie (lub jego braku) do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego
  • dokumenty, które potwierdzają wydatki związane z otrzymaniem dofinansowania (mogą być nimi faktury lub rachunki) oraz potwierdzenia zapłaty
  • dokumenty potwierdzające wpis do CEIDG – Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  • potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT (VAT-5, VAT-R )
  • zgłoszenie działalności do ZUS – druk ZUS, ZUA lub ZUS ZZA – odpowiednio do formy zgłoszenia

Rozliczenie otrzymanych środków

Nowy przedsiębiorca po otrzymaniu środków dofinansowania na konto, musi nimi dysponować zgodnie ze specyfikacją wydatków dołączoną do umowy z urzędem pracy. Najczęściej wydanie całej kwoty na rozpoczęcie działalności sklepu internetowego zgodnie z deklaracją, powinno odbyć się w okresie 30 dni od otrzymania środków na konto. W okresie 2 miesięcy trzeba złożyć do urzędu pracy wniosek o rozliczenie. W przypadku niewykorzystania całej kwoty dotacji, trzeba zwrócić pozostałe środki w terminie, który określa umowa. Urządzenia, które zakupi przedsiębiorca, np. laptop, biurko, itd. muszą znajdować się pod adresem głównym lub dodatkowym, pod którym prowadzona jest działalność gospodarcza.

Działalność gospodarcza a podatek VAT

Podpisując umowę z urzędem pracy, nowy przedsiębiorca musi wskazać, czy przysługuje mu prawo pomniejszenia sumy podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, który zawarty jest we wskazanych wydatkach. Zgodnie z ustawą wprowadzoną z dn. 3 września 2019 r. z obniżenia podatku VAT nie mogą korzystać podatnicy, bez względu na wysokość sprzedaży, prowadzący sklep internetowy m.in. z preparatami kosmetycznymi, komputerami oraz sprzętem gospodarstwa domowego.

Błędne rozliczenie dotacji z urzędu pracy

Otrzymana dotacja z urzędu pracy po upływie terminu obowiązywania umowy staje się bezzwrotna. Ale przedsiębiorca, który naruszy jej zasady musi zwrócić całą kwotę dotacji oraz naliczone odsetki. Dlatego umowa powinna zawierać jasne okoliczności, na podstawie których wymagany jest zwrot środków finansowych z odsetkami. Do najczęściej występujących przyczyn zwrotu należą:

  • okres prowadzenia działalności gospodarczej krótszy niż 12 miesięcy
  • informacje uzyskane przez Powiatowy Urząd Pracy o złamaniu zasad umowy przez przedsiębiorcę, na podstawie których uzyskał dotację
  • utrudnianie PUP kontrolowania prowadzenia działalności sklepu internetowego
  • brak posiadania urządzeń potrzebnych do prowadzenia sklepu internetowego podanych w specyfikacji wydatków

Okres zwrotu środków finansowych wynikający z niewywiązania się z umowy z PUP musi nastąpić w okresie 30 dni od otrzymania wezwania.

Po upływie 12 miesięcy prowadzenia działalności przedsiębiorca musi złożyć zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego, które potwierdza nieprzerwane prowadzenie działalności gospodarczej – w tym przypadku sklepu internetowego. Należy również przedstawić dowody posiadania zakupionych z dotacji unijnych przedmiotów, mogą to być zdjęcia przedstawiające dane rzeczy. Wszystkie dokumenty trzeba złożyć w PUP i czekać aż przyjdzie nam rozliczenie dotacji, najczęściej jest ono wysyłane drogą pocztową.
Po tym czasie działalność gospodarcza związana z prowadzeniem sklepu może być kontynuowana lub zawieszona.